szkolenia dla firm

Społeczna Inspekcja Pracy

O szkoleniu

Wiedza

 • nabycie i aktualizacja wiedzy o zadaniach i uprawnieniach społecznych inspektorów pracy działających w zakładzie pracy oraz o najnowszych zmianach w przepisach, w tym prawa pracy i RODO w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania SIP

Umiejętności

 • uczestnicy zdobędą  umiejętność zastosowania w praktyce zaktualizowanej, szczegółowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania SIP w zakładzie pracy, w tym:
  • współpracy SIP z pracodawcą, związkami zawodowymi, służbą BHP oraz pracownikami działów personalnych, a także z Państwową Inspekcją Pracy
 • umiejętność zastosowania w praktyce najnowszych zmian w przepisach prawa pracy i RODO, w zakresie niezbędnym dla wypełniania zadań SIP

Adresaci

 • Społeczni Inspektorzy Pracy
 • pracownicy służby BHP
 • działacze organizacji związkowych
 • pracodawcy
 • dyrektorzy personalni i kadra HR

Program szkolenia

1. Tworzenie i rola społecznej inspekcji pracy w zakładzie pracy

2. Aktualnie obowiązujące przepisy regulujące funkcjonowanie SIP w firmie, w tym przepisy określające zakres zadań, prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy tj.:

 • ustawy z dnia 24 czerwca 1983 o społecznej inspekcji pracy
 • uchwały Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy – zakres merytoryczny i podstawa jej stosowania
 • rozporządzenia RODO

3. Struktura SIP w zakładzie pracy i podporządkowanie

4. Obowiązki pracodawcy względem SIP, a w szczególności:

 • organizowanie przeszkolenia dla społecznych inspektorów pracy
  • zakup prasy specjalistycznej i wydawnictw
  • założenie i udostępnianie zakładowej księgi zaleceń i uwag oraz oddziałowych ksiąg uwag
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
  • zasady przyznania ryczałtu do wynagrodzenia

5. SIP, a związki zawodowe – z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie o związkach zawodowych obowiązujących od 01.01.2019

6. Szczegółowe uprawnienia do prowadzenia przez SIP kontroli w zakładzie pracy z uwzględnieniem zmian w prawie pracy, które weszły w życie w okresie 2019-2020

 • w zakresie prawnej ochrony pracy (w tym nowe regulacje określające warunki dostępu do danych osobowych w świetle RODO, monitoring wizyjny, zmiany w przepisach o prowadzeniu i przechowywaniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej, zmiany dot. wydawania świadectw pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem nie tylko dla rodziców, zmiany w przepisach o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy, zmniejszenie ochrony trwałości stosunku pracy działaczy związkowych, nowe zasady prowadzenia dokumentacji o czasie pracy itp., minimalne wynagrodzenia za pracę, rozszerzenie w 2020 katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika itp.)
 • w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy
 • ochrony środowiska naturalnego
 • pozostałe uprawnienia SIP w świetle najnowszych zmian

7. Zespół powypadkowy – rola i zadania SIP w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

8. Współpraca SIP ze służbą bhp w zakładzie pracy

9. Uwagi i zalecenia SIP. Charakter prawny zaleceń ZSIP oraz procedura odwołanie od zaleceń ZSIP – terminowych oraz z rygorem natychmiastowej wykonalności

10. Zasady współpracy SIP z Państwową Inspekcją Pracy z uwzględnieniem RODO

 • wniosek o kontrolę PIP w zakładzie pracy
 • udział w kontroli
 • prawo do informacji, ochrona danych osobowych a udział w podsumowaniu kontroli
 • zadania oraz współpraca PIP w związku procedurą odwołania się przez pracodawcę od zaleceń ZSIP
 • współpraca PIP i SIP w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w związku z prowadzeniem postępowań powypadkowych

11. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy społecznych inspektorów pracy

12. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy o SIP


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter