szkolenia dla firm

Bilans 2022 w dobie COVID-19

O szkoleniu

Wiedza

 • aktualizacja wiedzy o zasadach i zmianach w przepisach dotyczących sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych
 • zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku poprzez omówienie zagadnień w ujęciu praktycznym, wskazanie istotnych przykładów orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

Adresaci

 • kadra kierownicza i pracownicy pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe
 • pracownicy i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe

Program szkolenia

CZEŚĆ PODATKOWA

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1. Ogólne obowiązki związane z zamknięciem roku, sprawozdawczość podatkowa

 • Podatnicy CIT obowiązani do złożenia rocznego rozliczenia podatku
 • Podmioty zwolnione podmiotowo – zwolnienie a obowiązek złożenia zeznania
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy międzynarodowe
 • Rok podatkowy i termin złożenia zeznania
 • Przychody wyłączone z opodatkowania – niepodlegające ustawie
 • Przychody nieuwzględniane w rozliczeniu rocznym ze względu na wyłączenie przedmiotowe
 • Formularze zeznań rocznych i inne dokumentacje; ewidencje rachunkowe jako podstawa do sporządzenia zeznania
 • Przekazanie sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu badającego oraz innych dokumentów
 • Obowiązki płatników po zakończeniu roku podatkowego
 • Dochody z zysków kapitałowych oraz dochody osiągnięte z innych źródeł przychodów
 • Limity wydatków niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego w 2020
 • Inne zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2018r. mające wpływ na zamknięcie roku podatkowego

2. Przychody, w tym przychody na przełomie lat podatkowych, przykłady rozliczania mediów, usług budowlanych, refaktur

 • Moment powstania przychodów (przychody z działalności gospodarczej, wydanie rzeczy, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zapłata) z uwzględnieniem zasad rozliczania korekt faktur sprzedaży
 • Katalog przychodów i wyłączenia
 • Przychody wyrażone w walucie obcej, kurs przeliczeniowy przy dostawie towarów, wykonaniu usługi, wystawieniu faktury
 • Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne , kiedy wykazać przychód? Na przykładach świadczeń otrzymywanych od kontrahentów, wspólników
 • Umorzone zobowiązania i przedawnione należności, kiedy wykazać koszt podatkowy a kiedy przychód podatkowy z uwzględnieniem dokonywanych odpisów aktualizujących

3. Koszty uzyskania przychodu

 • Koszty uzyskania przychodu, w tym koszty na przełomie lat podatkowych
 • Definicja kosztów uzyskania przychodu i zasady dokumentowania kosztów z uwzględnieniem zmian
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie na przykładach
 • Koszty wytworzenia – ujęcie podatkowe, kiedy zwiększamy wartość początkową środka trwałego w aspekcie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych podatkowo
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • Samochody w firmie – nowe zasady rozliczania kosztów
 • Koszty uzyskania przychodów w orzecznictwie sądów oraz interpretacjach podatkowych
 • Amortyzacja podatkowa i rozliczanie dotacji, leasing operacyjny i finansowy jako koszt podatkowy
 • Różnice kursowe
  • dodatnie i ujemne różnice kursowe w rozliczeniach podatkowych
 • Odliczenia od dochodu i podatku
  • straty z lat ubiegłych, nowe zasady rozliczania i przedawnienia
  • darowizny, jak dokumentować?
  • podatek zapłacony za granicą, przykłady rozliczenia z polskim organem podatkowym, obowiązki w zakresie rozliczenia zagranicznych spółek kontrolowanych

4. Zryczałtowany podatek dochodowy tzw. podatek u źródła, kiedy podatnik występuje w roli płatnika?

5. Obliczenie podatku- stawka podatku i odliczenia od dochodu

6. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ordynacji Podatkowej

II. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku podatkowego

2. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT

 • Faktura VAT
 • Faktura VAT korygująca
 • Nota korygująca
 • Kasa rejestrująca – paragony

3. Odliczanie podatku naliczonego

 • Zasady ogólne
 • Zasady szczególne
 • Kiedy nie możemy odliczyć podatku VAT
 • Odliczanie podatku VAT od samochodów

4. Roczna korekta podatku naliczonego

 • Podmioty zobligowane do rozliczania VAT za pomocą proporcji
 • Ustalenie proporcji, ustalenie prewspółczynnika
 • Korekta majątku trwałego na przykładzie samochodu i budynku
 •  Skutki korekty rocznej dla podatku dochodowego

5. Raportowanie wyciągów bankowych – omówienie planowanych zmian

6. Split payment – zasady i stosowanie

7. Biały wykaz podatników VAT

8. Kasy on-line

9. Najnowsze orzecznictwo oraz wybrane interpretacje


CZEŚĆ RACHUNKOWA

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

 • Zmiany w ustawie o rachunkowości
 • Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
 • Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i nowe stanowiska
 • Elektronizacja sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości
 • Wizja przyszłości – zmiany od 2021

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg

 • Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
 • Inwentaryzacja
 • Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

3. Zagadnienia szczegółowe

 • Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
 • Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat
 • Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale
 • Sprawozdanie z działalności

4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki

 • Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
 • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
 • Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe w dobie COVID 19

5. Zamknięcie roku w dobie COVID 19

 • Zdolność jednostki do kontynuowania działalności – ujawnienia
 • Ocena zagrożenia kontynuacji z perspektywy zdarzań po dacie bilansu
 • Zasady ujmowania i prezentacji pomocy wynikającej z tarcz antykryzysowych Covid-19
 • Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju – zasady ujmowania i skutki dla obrazu sytuacji finansowej i majątkowej

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter