szkolenia dla firm

Bilans 2023

O szkoleniu

Wiedza

 • aktualizacja wiedzy o zasadach i zmianach w przepisach dotyczących sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych
 • zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane z bilansowym i podatkowym zamknięciem roku poprzez omówienie zagadnień w ujęciu praktycznym, wskazanie istotnych przykładów orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych

Adresaci

 • kadra kierownicza i pracownicy pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe
 • pracownicy i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe

Program szkolenia

Szkolenie Bilans 2023 prowadzą tylko doświadczeni praktycy.


CZEŚĆ PODATKOWA


I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1. Ogólne obowiązki związane z zamknięciem roku, sprawozdawczość podatkowa

 • Podatnicy CIT obowiązani do złożenia rocznego rozliczenia podatku
 • Podmioty zwolnione podmiotowo – zwolnienie a obowiązek złożenia zeznania
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy międzynarodowe
 • Rok podatkowy i termin złożenia zeznania
 • Przychody wyłączone z opodatkowania – niepodlegające ustawie
 • Przychody nieuwzględniane w rozliczeniu rocznym ze względu na wyłączenie przedmiotowe
 • Formularze zeznań rocznych i inne dokumentacje; ewidencje rachunkowe jako podstawa do sporządzenia zeznania
 • Przekazanie sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu badającego oraz innych dokumentów
 • Obowiązki płatników po zakończeniu roku podatkowego
 • Dochody z zysków kapitałowych oraz dochody osiągnięte z innych źródeł przychodów
 • Limity wydatków niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego
 • Inne zmiany w podatku CIT mające wpływ na zamknięcie roku podatkowego

2. Przychody, w tym przychody na przełomie lat podatkowych, przykłady rozliczania mediów, usług budowlanych, refaktur

 • Moment powstania przychodów (przychody z działalności gospodarczej, wydanie rzeczy, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zapłata) z uwzględnieniem zasad rozliczania korekt faktur sprzedaży
 • Katalog przychodów i wyłączenia
 • Przychody wyrażone w walucie obcej, kurs przeliczeniowy przy dostawie towarów, wykonaniu usługi, wystawieniu faktury
 • Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne , kiedy wykazać przychód? Na przykładach świadczeń otrzymywanych od kontrahentów, wspólników
 • Umorzone zobowiązania i przedawnione należności, kiedy wykazać koszt podatkowy a kiedy przychód podatkowy z uwzględnieniem dokonywanych odpisów aktualizujących

3. Koszty uzyskania przychodu

 • Koszty uzyskania przychodu, w tym koszty na przełomie lat podatkowych
 • Definicja kosztów uzyskania przychodu i zasady dokumentowania kosztów z uwzględnieniem zmian
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie na przykładach
 • Koszty wytworzenia – ujęcie podatkowe, kiedy zwiększamy wartość początkową środka trwałego w aspekcie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych podatkowo
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
 • Samochody w firmie – nowe zasady rozliczania kosztów
 • Koszty uzyskania przychodów w orzecznictwie sądów oraz interpretacjach podatkowych
 • Amortyzacja podatkowa i rozliczanie dotacji, leasing operacyjny i finansowy jako koszt podatkowy
 • Różnice kursowe
  • dodatnie i ujemne różnice kursowe w rozliczeniach podatkowych
 • Odliczenia od dochodu i podatku
  • straty z lat ubiegłych, nowe zasady rozliczania i przedawnienia
  • darowizny, jak dokumentować?
  • podatek zapłacony za granicą, przykłady rozliczenia z polskim organem podatkowym, obowiązki w zakresie rozliczenia
  • zagranicznych spółek kontrolowanych

4. Zryczałtowany podatek dochodowy tzw. podatek u źródła, kiedy podatnik występuje w roli płatnika?

5. Obliczenie podatku – stawka podatku i odliczenia od dochodu

6. Spółki komandytowe podatnikami podatku CIT

7. Zwolnienia z podatku od wypłat z zysku spółki komandytowej dla komplementariuszy i komandytariuszy

II. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku podatkowego

2. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT

 • Faktura VAT
 • Faktura VAT korygująca
 • Nota korygująca
 • Kasa rejestrująca – paragony

3. Odliczanie podatku naliczonego

 • Zasady ogólne
 • Zasady szczególne
 • Kiedy nie możemy odliczyć podatku VAT
 • Odliczanie podatku VAT od samochodów

4. Roczna korekta podatku naliczonego

 • Podmioty zobligowane do rozliczania VAT za pomocą proporcji
 • Ustalenie proporcji, ustalenie prewspółczynnika
 • Korekta majątku trwałego na przykładzie samochodu i budynku
 • Skutki korekty rocznej dla podatku dochodowego

5. Pakiet Slim VAT

6. Zmiany w podatku od towarów i usług wprowadzone przez Polski Ład

7. Najnowsze orzecznictwo oraz wybrane interpretacje


CZEŚĆ RACHUNKOWA

 • 1. Wprowadzenie, wybrane zmiany w ustawie o rachunkowości
  • Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)
  • Nowe progi dla jednostek małych, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek małych i mikro
  • Zmiany w ustawie o rachunkowości, w tym przechowywanie sprawozdań, elektronizacja sprawozdań finansowych – problemy, spójność z zasadami polityki rachunkowości
  • Jednostki podlegające obowiązkowi corocznego badania, zmiany w ustawie o rachunkowości w związku ze zmiana ustawy o biegłych rewidentach
  • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności (badanie obowiązkowe, wybór biegłego rewidenta, korzyści z badania, koszty badania, ważność badania, zawarcie umowy)
  • Sprawozdanie finansowe jednostek dużych – załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości
  • E-sprawozdanie – wymogi, podpisywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
  • Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
  • Uwzględnienie w zamknięciu roku zagadnienia kontynuacji działania – KSR 14
  • Zmiany w ustawie o rachunkowości i aktach wykonawczych na rok 2023 – podsumowanie

  2. Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego

  • Warunki użyteczności sprawozdania finansowego (przydatność, wiarygodność porównywalność, polityka rachunkowości)
  • Wycena bilansowa – zachowanie ostrożnej wyceny w tym odpisy aktualizujące KSR 4, rezerwy – KSR 6
  • Dane porównawcze i porównywalność (czemu służą dane porównawcze, brak danych porównawczych, zmiana formy prawnej, różna długość porównywanych okresów, różna szczegółowość porównywanych danych, zmiana polityki rachunkowości, porównywalność a uproszczenia, skutki korekty błędów)
  • Regulacje ustawy o rachunkowości, rozporządzeń oraz KSR
  • Rola stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości
  • Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki
  • Zakres sprawozdania z działalności w roku obrotowym
  • Wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
  •  Wybrane zagadnienia inwentaryzacji

  3. Zagadnienia szczegółowe – charakterystyka

  • Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
  • Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat
  • Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Zestawienie zmian w kapitale
  • Kluczowe zasady (polityka) rachunkowości – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

  4. Wojna na Ukrainie, COVID-19 a sprawozdanie finansowe za rok 2023, wytyczne PANA, ESMA oraz stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

  • Założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym, ocena zagrożenia, ujawnienia;
  • Inwentaryzacja w czasie COVID-19
  • Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wsparcia uzyskanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy
  • Ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19
  • Ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych – ujmowanie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
  • Wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych
  • Sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kontynuacji działania
  • Stanowisko Komitetu Standardów dotyczące sprawozdania finansowego w obie wojny na Ukrainie

Powyższy program realizujemy również w postaci >> szkolenia wewnętrznego


szkolenie bilans 2023

TERMINY SZKOLENIA

Name Position
Bilans 2023 23.11.2023 - 24.11.2023 Online
Bilans 2023 16.11.2023 - 17.11.2023 Trójmiasto
Bilans 2023 23.11.2023 - 24.11.2023 Bydgoszcz
Bilans 2023 07.12.2023 - 08.12.2023 Katowice
Bilans 2023 23.11.2023 - 24.11.2023 Kraków
Bilans 2023 09.11.2023 - 10.11.2023 Warszawa
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter