szkolenia dla firm

Prawo Pracy po zmianach w praktyce

O szkoleniu

Wiedza

Prawo Pracy 2021 to szkolenie, które:

 • usystematyzuje Twoją wiedzę nt. zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz obowiązków pracodawcy względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie

Umiejętności

 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a także dokumentacji związanej z rozliczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oraz konieczności stosowania obowiązujących przepisów

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy
 • osoby pracujące w działach personalnych
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem Prawo Pracy 2021 – szkolenie z praktykiem dla praktyków

I. Nawiązanie stosunku pracy

1. Rodzaje umów o pracę

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony
 • Umowa o pracę na czas określony
  • na jak długi okres można zawrzeć umowę na czas określony i czy istnieją wyjątki?
  • na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu kolejnych umów na czas określony z tym samym pracownikiem?
  • kiedy warto zawrzeć umowę o pracę na tzw. „zastępstwo”?
 • Umowa na okres próbny
 • Cel umowy na okres próbny oraz okresy trwania
  • treść umowy o pracę

II. Zmiana warunków umowy o pracę

1. Porozumienie zmieniające

2. Wypowiedzenie zmieniające

III. Ustanie stosunku pracy

1. Sposoby ustania stosunku pracy

2. Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę

 • Jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
 • Porozumienie stron – najbardziej bezkonfliktowy sposób rozstania się z pracownikiem?
 • Jak prawidłowo uzasadnić wniosek o wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony
 • Jak precyzyjnie i dokładnie przełożony winien wskazać przyczynę wypowiedzenia lub rozwiązania umowy
 • Jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na okres próbny i umowę na czas określony

3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

 • „Dyscyplinarka” (art. 52 K.p.)
 • Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku długotrwałej choroby, czy są jakieś szczególne uwarunkowania

4. Ochrona przed rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy o pracę

IV. Urlopy wypoczynkowe

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego

 • Nabycie prawa do pierwszego urlopu w życiu
 • Nabycie prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • Zmiana pracodawcy w danym roku kalendarzowym a prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 • Ponowne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po złożeniu dokumentów
 • Kontynuacja zatrudnienia a przeniesienie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę

2. Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

3. Urlop zaległy

4. Urlop wypoczynkowy w 2021 oraz udzielanie urlopu w okresie pandemii – stanowiska PIP oraz MpiIT

V. Założenia projektu z dnia 18 maja 2021 roku „Ustawy o zmianie innych ustaw …” PRACA ZDALNA

 • Praca zdalna w umowie o pracę
 • Wdrożenie pracy zdalnej w trakcie trwania stosunku pracy
 • Porozumienie ws. pracy zdalnej z pracownikiem
 • Okres wykonywania pracy zdalnej
 • Rodzicielstwo a praca zdalna
 • Koszty pracodawca związane z pracą zdalną
 • 12 dniowy wniosek w roku kalendarzowym pracownika o pracę zdalną

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas świadczenia pracy zdalnej

 • Szkolenie z dziedziny BHP podczas pracy zdalnej
 • Ocena ryzyka zawodowego podczas wykonywania pracy zdalnej

2. Realizacja obowiązków przez pracownika podczas świadczenia pracy zdalnej

 • Zlecanie pracy pracownikowi świadczącemu pracę zdalną
 • Nadzór na wykonywanie pracy zdalnej
 • Zakres obowiązków pracy zdalnej

3. Odpowiedzialność materialna pracownika świadczącego pracę zdalną

 • Prawidłowe powierzenie mienia
 • Protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu czy umowa powierzenia mienia
 • Dochodzenie roszczeń na gruncie art. 116 i 124 Kodeksu pracy przez pracodawcę

4. Praca zdalna – tylko w okresie stanu epidemii czy również po jej zakończeniu?

VI. Zmiany w prawie pracy wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (rodo)

1. Pozyskiwanie danych od kandydata na pracownika oraz pracownika

 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika
 • Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych i zasady ich przetwarzania
 • Zasady przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrot

2. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji

 • Gromadzenie danych w procesie rekrutacji
 • Warunki wyrażenia zgody w dokumentach rekrutacyjnych
 • Żądanie danych osobowych w aktualnym stanie prawnym i planowane zmiany dot. tych danych
 • Zakończenie procesu rekrutacji – co ze złożonymi aplikacjami
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacji
 • Jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników

3. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

 • Okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
 • Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
 • Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
 • Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
 • Obowiązek informacyjny a elektroniczna forma dokumentów

4. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy

 • Dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji
 • Karta wynagrodzeń i ewidencja czasu pracy – czy należy je przechowywać razem?
 • Wnioski o wyjścia prywatne w dokumentacji czasu pracy
 • Wymogi organów kontroli względem ewidencji czasu pracy
 • Czy w dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy może być wykorzystana mieszana forma jej prowadzenie?
 • Systemy RCP a elektroniczna dokumentacja pracownicza – czy takie aplikacje również wymagają zmian?
 • Dane wymagane Rozporządzeniem z 10 grudnia 2018 roku z systemu RCP, które powinny być uwzględnianie na kartach czasu pracy?

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter