szkolenia dla firm

. Prawo Pracy 2023

O szkoleniu

Wiedza

Prawo Pracy 2023 to szkolenie, które:

 • usystematyzuje Twoją wiedzę nt. zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz obowiązków pracodawcy względem organów sprawujących kontrolę w tym zakresie

Umiejętności

 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej, a także dokumentacji związanej z rozliczeniami z tytułu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oraz konieczności stosowania obowiązujących przepisów

Adresaci

 • osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat zmian w prawie pracy
 • osoby pracujące w działach personalnych
 • doświadczeni praktycy

Program szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem Prawo Pracy 2023 – szkolenie z praktykiem dla praktyków


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIAN W KODEKSIE PRACY w 2023 r.

– analiza zmian w kodeksie pracy oraz nowych wzorów dokumentów

1. Zagadnienia wstępne dotyczące zmian w zakresie:

 • przejrzystych form zatrudnienia
 • wdrożenia dyrektywy Work-life-balance
 • pracy zdalnej
 • badania trzeźwości
 • lity płac od 01.01.2023
 • oświadczenia PIT – 2 oraz PIT 11

2. Przejrzyste warunki pracy – nowe wzory dokumentów pracowniczych

 • zawieranie umów na okres próbny po zmianach
 • nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony
 • świadczenie pracy na rzecz innych pracodawców – swoboda podejmowania zatrudnienia a zakaz konkurencji
 • rewelacja w zakresie informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia – analiza założeń
 • szkolenia pracowników, a czas pracy – zasady regulowania szkoleń pracowników w przepisach wewnątrzzakładowych i konsekwencje dla pracodawcy
 • nowe zasady i zakres roszczeń pracowniczych przed sądami pracy

3. Wpływ obowiązku wdrożenia dyrektywy work-life-balance na prawa i obowiązki stron stosunku pracy

 • kodeks pracy po zmianach w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 • zasady i formy udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą
 • nowy urlop opiekuńczy – prawo i zasady udzielania
 • urlop rodzicielski – nowe zasady udzielania
 • urlop ojcowski – nowe zasady udzielania
 • zmiana wysokości zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego
 • uprawnienia dla rodziców dzieci do 8 roku życia dziecka
 • elastyczna organizacja pracy – kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać
 • dodatkowa ochrona pracowników korzystających z rozwiązań wprowadzonych dyrektywą work-life-balance

4. Praca zdalna

 • praca zdalna – założenia ogóle
 • zasady wprowadzenia pracy zdalnej w zakładzie pracy
 • treść regulaminu pracy zdalnej
 • praca zdalna a telepraca
 • kategorie pracowników objętych zakazem odmowy pracy zdalnej
 • elastyczna organizacja pracy a praca zdalna
 • praca zdalna a kontrola warunków pracy pod względem BHP i wypadki przy pracy

5. Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy – nowe obowiązki pracodawcy

 • zasady wprowadzenia kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków odurzających – zakres podmiotowy i przedmiotowy
 • przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące badania trzeźwości i obecności innych środków – nowe obowiązki pracodawcy
 • przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych badań

6. Obowiązki pracodawcy w zakresie PPK a nowe uprawnienia PIP w 2023 r.

 • terminy zapisu a terminy wdrażania PPK, informowanie pracowników o autozapisie do PPK
 • termin pobierania pierwszej składki dla osób przystępujących do PPK w 2023 r.
 • kto nie zostaje objęty ponownym autozapisem do PPK
 • nowa definicja pracodawcy
 • zmiana – wcześniejsze zawarcie w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK
 • obowiązki pracodawcy związane z autozapisem
 • obowiązek informacyjny do końca lutego 2023 r.
 • terminy PPK związane z autozapisem
 • obowiązek dokonywania wpłat do PPK do 1 kwietnia 2023 r.
 • obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za prowadzenie PPK niezgodnie z przepisami
 • sankcje za wykroczenia związane z prowadzeniem PPK
 • nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli PPK u pracodawców zatrudniających na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • nieterminowe zgłoszenie pracownika do instytucji PPK w zakresie zawartej umowy o prowadzenie
 • rola i obowiązki ustawowe pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
 • kto potwierdza i w jaki sposób dokonanie złożenia deklaracji
 • ustalanie terminu zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie w przypadku mikroprzedsiębiorcy,  który nie zawierał umów w ustawowym terminie ze względu na złożone rezygnacje

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE


1. Skrócenie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2. Jeden okres zasiłkowy dla wszystkich okresów niezdolności do pracy

3. Zmiany w wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu

4. Zmiana terminów wypłat świadczeń z ubezpieczeń społecznych

5. Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

6. Zmiany w informacji ZUS IWA – wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy

7. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter