szkolenia dla firm

Krajowe standardy rachunkowości oraz stanowiska komitetu standardów

O szkoleniu

W 2019 roku Komitet Standardów Rachunkowości opublikował KSR 13 Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów oraz stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami. KSR 13 dotyczy jednostek prowadzących działalność, w ramach której powstają̨ zapasy produktów: wyrobów gotowych zdatnych do obrotu (sprzedaży), półproduktów lub będących w toku produkcji. Celem szkolenia jest prezentacja i wyjaśnienie dotyczące zasad: a) ustalania kosztu wytworzenia wyrobów gotowych, półproduktów i produktów w toku, b) ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, c) wyceny produktów na dzień początkowego ujęcia i na dzień bilansowy, d) prezentacji i ujawniania informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w sprawozdaniu finansowym

Zakres stanowiska Komitetu Standardów obejmuje zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz inwentaryzacji rozrachunków z kontrahentami, zwanych inaczej „rozrachunkami handlowymi”, w jednostkach, które sporządzają sprawozdania finansowe na podstawie Załącznika nr 1, 4, 5 lub 6 do ustawy o rachunkowości.

Szkolenie ma za cel zaprezentować a) uściślenie zasad ujmowania i wyceny rozrachunków z kontrahentami, b) uszczegółowienie zasad przeliczania rozrachunków w walutach obcych na walutę polską, c) wyjaśnienie wątpliwości, w zakresie relacji pomiędzy definicjami należności i zobowiązań, dotyczących kontrahentów a aktywami finansowymi i zobowiązaniami finansowymi, w świetle przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przyjęcie obu regulacji może się wiązać z obowiązkiem zmiany prezentacji sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz przyjęcia nowych elementów w polityce rachunkowości – celem szkolenia jest przybliżenie obu tych kwestii

Program szkolenia

Moduł I. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”

 1. Cel standardu i zakres jego stosowania
 2. Kluczowe definicje w tym: czynnik zmienności kosztów, kalkulacja kosztów wytworzenia produktu, klucze rozliczeniowe, miejsce powstawania kosztów, obiekt kosztów, rodzaje produkcji itp.
 3. Ogólne zasady wyceny produktów
 4. Dobór obiektów kosztów na potrzeby ustalania kosztu wytworzenia produktów
 5. Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy
 6. Zmienne i stałe pośrednie koszty produkcji
 7. Rozliczanie i przypisanie kosztów pośrednich produkcji do produktów
 8. Zdolności produkcyjne i wpływ ich wykorzystania na wycenę produktów
 9. Ustalanie kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych – zasady
 10. Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia zapasu produktów
 11. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
 12. Przykładowe zagadnienia ewidencji księgowej
 13. Podsumowanie, potencjalne zmiany w polityce rachunkowości

Moduł II. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

 1. Kluczowe definicje w tym: kwota wymagająca zapłaty, zaliczki, odsetki, opusty, rabaty itp.
 2. Rozrachunki z kontrahentami a aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
 3. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień ich ujęcia w księgach rachunkowych
 4. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień bilansowy – kluczowe zasady
 5. Przedpłaty na dostawę dóbr i świadczenie usług
 6. Zmniejszenia ceny: opusty, rabaty
 7. Odsetki
 8. Kary umowne
 9. Wycena rozrachunków z kontrahentami na dzień rozliczenia (uregulowania) należności/zobowiązań
 10. Rozliczenie – (kompensaty, dobra, środki pieniężne)
 11. Inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami
 12. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym (załączniki 1, 4, 5 do ustawy o rachunkowości), zakres dodatkowych ujawnień
 13. Przykładowe zagadnienia ewidencji księgowej
 14. Podsumowanie, potencjalne zmiany w polityce rachunkowości

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter