szkolenia dla firm

Należyta staranność w podatku VAT – bezpieczeństwo transakcji i odliczeń podatku VAT

O szkoleniu

Wiedza

 • przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie zachowania należytej staranności przez podatnika podatku VAT
 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach

Umiejętności

 • w trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zachowania należytej staranności w podatku VAT

Adresaci szkolenia

 • księgowi
 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi, w tym specjaliści CIT, PIT i VAT
 • właściciele biur rachunkowych
 • pracownicy działu controllingu
 • członkowie zarządu
 • członkowie rady nadzorczej
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje

Program szkolenia

1. Analiza wydanej przez MF metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych:

 • czym jest należyta staranność kupiecka? definicja
 • dobra wiara podatnika
 • forma prawna metodyki
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT)
 • zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki
 • kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
 • kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji)
 • geneza i przebieg konsultacji podatkowych w sprawie metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych
 • należyta staranność kupiecka w świetle stanowiska TSUE
 • należyta staranność kupiecka w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych
 • należyta staranność kupiecka w świetle praktyki polskich organów podatkowych
 • metodyka a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

2. Należyta staranność podatnika a prawo do odliczenia podatku VAT

 • prawo do odliczenia podatku VAT jako fundamentalne prawo podatnika (w świetle stanowiska TSUE, orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i praktyki organów skarbowych)
 • skutki braku należytej staranności kupieckiej – kwestionowanie rozliczeń podatnika w łańcuchu transakcji
 • kiedy podatnik traci prawo do odliczenia podatku VAT?
 • ciężar dowodowy – kto ma udowodnić prawo do odliczenia?
 • możliwość implementacji metodyki w praktyce
 • prawo do odliczenia podatku VAT a „puste” faktury VAT
 • odpowiedzialność karna i karna skarbowa za wystawianie „pustych” faktur VAT

3. Zasady opracowywania wewnętrznych procedur w firmie w zakresie weryfikacji kontrahentów

 • komu potrzebna jest procedura?
 • istota sformalizowanych procedur weryfikacyjnych
 • elementy procedury
 • weryfikacja formalna vs. weryfikacja merytoryczna
 • ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa związane ze stwierdzeniem braku należytej staranności, w tym ryzyko zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, rygor natychmiastowej wykonalności, wpływ na płynność finansową firmy

4. Co robić i jak się zachowywać w trakcie kontroli dotyczącej odliczenia podatku VAT – ciężar dowodowy, strategia postępowania

5.  Odpowiedzialność karna i karna – skarbowa członków zarządu, pracowników i właścicieli firm – praktyka równoległego wszczynania postępowań oraz analiza możliwości ochrony

 • wpływ postępowania karnego skarbowego na postępowanie podatkowe dotyczące podatku VAT
 • zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • możliwość obrony przed odpowiedzialnością karną skarbową

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter