szkolenia dla firm

Analiza sprawozdania finansowego

O szkoleniu

Wiedza

 • rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie rachunkowości finansowej
 • świadomość roli poszczególnych części sprawozdania finansowego sporządzonego wg polskiego prawa bilansowego
 • prezentacja wykorzystania analizy finansowej, w tym analizy wskaźnikowej płynności, rentowności, zadłużenia, struktury itp.
 • praktyczne przykłady raportów giełdowych spółek notowanych na rynku ASO

 

Umiejętności

 • nabycie umiejętności czytania i rozumienia poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, not objaśniających oraz zestawienia zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • poszerzenie/nabycie umiejętności takich jak: przygotowanie/czytanie/analiza  i interpretowanie  sprawozdań oraz oceny kondycji finansowej podmiotu na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach

 

Program szkolenia

1. Uwagi ogólne i cel analizy (do jakich wniosków mam dojść jako analityk) i wyselekcjonowanie dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Wykorzystanie sprawozdań finansowych, informacji o branży, biznes plany. Rola analizy finansowej – identyfikacja ryzyk, rekomendacje

2. Bilans – majątek firmy i źródła jego finansowania, analiza struktury i dynamiki  najistotniejszych pozycji aktywów i pasywów, prawidłowość struktury i dynamiki, analiza zobowiązań bilansowych wiekowanie zobowiązań, charakterystyka rezerw na zobowiązania, koszty i przychody rozliczane w czasie, przykłady manipulacji bilansowej

3. Analiza struktury i dynamiki pozycji kapitału własnego przy wykorzystaniu zestawienia zmian w kapitale własnym

4. Analiza rachunku zysków i strat – wariant kalkulacyjny i porównawczy, analiza źródeł przychodów i kosztów oraz generowanego wyniku finansowego podmiotu, przykłady sterowania wynikiem finansowym

5. Analiza wyniku finansowego – stabilność, struktura, wpływ zdarzeń nietypowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi

6. Analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności – przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, zdolność do generowania operacyjnego przepływu pieniężnego, informacja o tym jakie jest źródło finansowania i co stanowi podstawowy wydatek

7. Zagadnienie powiązań miedzy spółkami, transakcje w grupie, skonsolidowane sprawozdanie finansowe

8. Prawo bilansowe i podatkowe – podatki odroczone, SSF itp.

9. Analiza pozostałych informacji do analizy: wykorzystanie informacji dodatkowej, rola opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, analiza raportu z badania, wykorzystanie sprawozdania z działalności w roku obrotowym

10. Case study na podstawie danych ogólnodostępnych: sporządzenie wstępnej analizy sprawozdania finansowego przy z uwzględnieniem struktury, dynamiki, podstawowych wskaźników – sprawozdanie  wg PSR (ustawy o rachunkowości)

11. Case study na podstawie danych ogólnodostępnych: czytanie sprawozdania finansowego i jego analiza wstępna z uwzględnieniem specyfiki  firmy w tym: otoczenie, branża, sezonowość, powiązania

12. Wykorzystanie analizy finansowej: ocena płynności, zadłużenia, rentowności, efektywności – informacje ogólne, case study

 • Wskaźniki rentowności i ich modyfikacje: ROE, ROA, ROS, ROIC. Analiza powiązań występujących między poszczególnymi wskaźnikami rentowności, analiza wskaźnikowa na różnych poziomach zysku uwzględnianego w rachunku zysków i strat
 • Wskaźniki płynności kalkulowane na podstawie wartości bilansowych: wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik wysokiej płynności, wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi, wskaźniki płynności bazujące na wartościach prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych: wskaźniki wydajności gotówkowej oraz wskaźniki wystarczalności gotówki, ograniczenia analizy płynności dokonanej na podstawie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych
 • Zasady finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny i kapitał obcy, wady i zalety finansowania działalności poszczególnymi kapitałami (efekt tarczy podatkowej). Konstrukcja wskaźników zadłużenia: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych, wskaźniki obsługi długu, ocena zadłużenia z perspektywy właściciela i wierzyciela, zadłużenie a dźwignia finansowa
 • Charakterystyka wskaźników aktywności

13. Analiza danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych (na co zwrócić szczególną uwagę czytając sprawozdanie finansowe)

 • Najczęściej spotykane błędy w sprawozdaniach finansowych, klasyfikacja i ujawnianie błędów:
  • Kreatywna rachunkowość i jej wpływ na sprawozdanie finansowe
  • Szacunki księgowe i polityka rachunkowości („oszustwa amortyzacyjne”, rezerwy, zobowiązania warunkowe, należności warunkowe (kiedy należy traktować zdarzenie za warunkowe, wartości szacunkowe)
  • Odpisy aktualizujące, test na utratę wartości
  • Przyspieszanie momentu ujęcia przychodów
  • Sprzedaż z klauzulą odkupu
  • Zobowiązania i ocena zadłużenia (np. leasing)
 • Umiejscowienie informacji w sprawozdaniu finansowym i korekta błędów z lat ubiegłych (istotne błędy stwierdzone po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – ujawnianie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym w następnym roku obrotowym; zdarzenia po dniu bilansowym)
 • Zmiana zasad rachunkowości w trakcie  roku  obrotowego – prezentacja w sprawozdaniu finansowym

14. Kompleksowe case study na podstawie danych ogólnodostępnych z giełdy, w tym ASO  sprawozdanie  wg PSR tj. ustawy o rachunkowości pełna rachunkowość

15. Objawy pogarszającej się sytuacji finansowej, przewidywanie trudności finansowej, sygnały ostrzegawcze, kreatywna rachunkowość – podsumowanie


Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter