szkolenia dla firm

. Planowanie rozwoju i inwestycji w przedsiębiorstwie

O szkoleniu

Celsz szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu planowania i modelowania finansowego oraz metod oceny pomysłów rozwojowych i inwestycyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy wypracowują narzędzia do opracowywania planów finansowych, planowania działalności przedsiębiorstwa, budowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa, w tym scenariuszy wyjścia z sytuacji trudnych. Uczestnicy nabywają kompetencji opracowywania sprawozdań finansowych proforma, użytecznych między innymi przy budżetowaniu, prezentacji dla inwestorów, pisaniu wniosków dotacyjnych, czy pozyskiwania finansowania w postaci kredytów czy pożyczek, wycenie przedsiębiorstwa. Rozwijanie kompetencji w zakresie planowania finansowego pozwala przewidywać skutki podejmowanych decyzji oraz ograniczać ryzyka wprowadzenia przedsiębiorstw w finansową sytuację kryzysową. Uczestnicy nabywają także kompetencje związane z modelowaniem i oceną inwestycji. Poznają jak planować i oceniać pomysły rozwojowe i inwestycyjne w warunkach dużej niepewności, zmienności cen, kosztów, kursów. Ważnym elementem szkolenia jest ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycji. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów podczas, których trener wraz z Uczestnikami wypracowują praktyczne narzędzia, które później Uczestnicy mogą wykorzystać w swoich zadaniach biznesowych. Podczas szkolenia analizowane są faktyczne przykłady przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych czy planów rozwojowych.

Korzyści dla Uczestników

Obszar wiedzy

 • wiedza z zakresu metod budowania modeli i planów finansowych w tym składowe planu, dobór horyzontu planowania, aspekty techniczne i narzędziowe
 • wiedza z zakresu metod planowania i metod oceny inwestycji, w tym metod prostych i dyskontowych
 • wiedza z zakresu działań mogących poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa, pomagających wyjść lub ograniczyć negatywne skutki sytuacji kryzysowych
 • wiedza z zakresu doboru czynników oceny planów i przedsięwzięć rozwojowych
 • świadomość ograniczeń typowych metod oceny inwestycji i pułapek przy ich stosowaniu, w tym ograniczeń arkuszy kalkulacyjnych
 • świadomość metod oceny ryzyka inwestycji w tym graficznych, scenariuszowych oraz symulacyjnych
 • świadomość ogólnodostępnych i zamkniętych źródeł danych (serwisów informacyjnych, portali inwestycyjnych) użytecznych przy planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa
 • wiedza na temat metod szacowania kosztu kapitału

Korzyści dla Uczestników

Obszar umiejętności

 • umiejętność budowania dynamicznych modeli finansowych do planowania i przewidywania przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, testowania scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa
 • umiejętność przekładania planów rozwojowych na język sprawozdań finansowych proforma
 • praktyczna umiejętność stosowania metod oceny inwestycji w tym definiowania przepływów pieniężnych, doboru metod, kalkulacji wymaganej stopy zwrotu w zależności od ryzyka również dla inwestycji nietypowych (różne czasy trwania, projekty sukcesywne, porównywanie różnych projektów, startupy, inwestycje w aktywa niematerialne)
 • umiejętność budowania modeli symulacyjnych (m. in. z wykorzystaniem metod MonteCarlo) do planowania finansowego i oceny ryzyka w warunkach dużej niepewności i niestabilności założeń
 • umiejętność wyznaczania granicznych warunków opłacalności strategii rozwoju i projektów inwestycyjnych (metody wrażliwości, metody graficzne, symulacje)

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do budowania planów finansowych przedsiębiorstwa

2. Prognozowanie wyniku finansowego (warsztaty)

 • prognozowanie przychodów ze sprzedaży (szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych, analiza fundamentalna jako podstawa projekcji tempa wzrostu przedsiębiorstwa – modele zrównoważonego wzrostu, modele ustalania ceny sprzedaży wyrobu lub usługi)
 • planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej (zarządcze rachunki kosztów, planowanie kosztów jednostek zarządzania organizacją i kosztów osobowych, rachunek kosztów zmiennych – analiza progu rentowności i ryzyka operacyjnego działalności)

3. Opracowanie budżetów kosztów pośrednich

4. Budowanie dynamicznych modeli finansowych

 • zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi
 • metodyka budowania sprawozdań finansowych proforma
 • zasady modelowania elementów modelu finansowego (m in.: polityka inwestycji, amortyzacja, nakłady inwestycyjne, elementy kapitału obrotowego, finansowanie, obsługa pożyczek i leasingów, polityka dywidendy, finansowanie z dotacji)
 • planowanie rachunku przepływów pieniężnych
 • planowanie bilansu

5. Scenariusze rozwoju przedsiębiorstwa i wyjścia z sytuacji trudnej (warsztaty – przedsiębiorstwo transportowe)

6. Modele oceny inwestycji w zastosowaniach biznesowych

 • formatki prezentacji oceny inwestycji – przegląd najlepszych praktyk
 • zasady prezentacji i opisu biznes planu, studium wykonalności – przegląd najlepszych praktyk
 • metody dyskontowe jako uniwersalne narzędzie modelowania decyzji finansowych
 • proste metody oceny projektów inwestycyjnych (księgowa stopa zwrotu, okres zwrotu, próg rentowności)
 • metody dyskontowe (NPV, MNPV, NPV*, IRR, MIRR, wyznaczanie przepływów pieniężnych przy ocenie przedsięwzięć biznesowych, najczęstsze błędy przy obliczaniu i interpretacji wskaźników NPV i IRR)
 • porównywanie projektów o różnym czasie trwania (EACF, EPR, NPV∞)
 • względne decyzje inwestycyjne (indeks rentowności, wskaźnik wartości bieżącej netto)

7. Metody modelowania i oceny ryzyka

 • metody oceny ryzyka projektu
 • analizy scenariuszowe
 • analiza wrażliwości, praktyczne uwarunkowania, analizy graficzne
 • analizy symulacyjne i typu Monte Carlo
 • przykłady zastosowań – warsztaty, budowa modeli dla faktycznych studiów przypadku: ocena rentowności kontraktu, przygotowanie oferty zbycia centrum obróbki, inwestycja w branży automotive

Powyższy program realizujemy w postaci >> szkolenia wewnętrznego


 

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter